Εξαπάτησε και τους εργαζόμενους του Ξένιου ο Παππούς!

Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Φυλής

Με σχετικό έγγραφο της προς τον Δήμο Φυλής το οποίο και επισυνάπτουμε με ημερομηνία 21/3/2018

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θεωρεί ως άκυρη την απόφαση 4/2018 « περί μεταφοράς 45 εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου Ανω Λιοσίων (ΔΕΡΑΛ) στον Δήμο Φυλής σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15 του ν.4483/2017(ΦΕΚ Α107)
Ο λόγος ακύρωσης της εν λόγω αποφάσεως συνίσταται στην συμμετοχή στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε την απόφαση αυτήν ενός εκ των μελών του Δημοτικού συμβουλίου το οποίο είχε συγγενική σχέση με ένα από το τα προς μεταφορά πρόσωπα.

Η ακύρωση επήλθε βάση των διατάξεων του άρθρου 99 του νόμου 3463/2006το οποίο αναφέρει:

Άρθρο 99
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.

«1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του ν.3463/2006«


Εδώ μας γεννούνται κάποια εύλογα ερωτήματα:


1. Πότε και υπό ποιες συνθήκες έγινε γνωστή στην Αποκεντρωμένη η παρουσία του εν λόγο κυρίου στην σύνθεση και την ψηφοφορία στην συγκεκριμένη διαδικασία;


Γνωρίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όλα τα πρόσωπα του Δημοτικού Συμβουλίου και τους βαθμούς συγγενίας αυτών με διάφορα πρόσωπα;


2. Ελέγχει σε όλες τις αποφάσεις η αποκεντρωμένη διοίκηση την πιθανή ύπαρξη συγγενικής σχέσης μελών του Δημοτικού συμβουλίου κατά την λήψη της οποιαδήποτε απόφασης;

3.Έχει διαδραματίσει ρόλο για την ακύρωση της απόφασης το από 21/02/2018 υπ. αριθμόν 5668 έγγραφο της Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου καθώς και η επίσκεψη της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετα της δικηγόρου κυρίας Ε. Ντίνου στις 22/02/2018 στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής;

4. Ποιός ήταν ο λόγος επισκέψεως κάτ. αντιπαράσταση την ίδια ημέρα με τις εν λόγο κυρίες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Α. Αργυρόπουλου καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Κρητικού;

5. Τι ακριβώς διαμείφθει παρουσία διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων της περιφέρειας μεταξύ των στελεχών του Δήμου;

6. Εάν λέω και πάλι εάν, η κ Πρόεδρος του Δ.Σ. «αξίωσε» την ακυρότητα της συγκεκριμένης αποφάσεως βάση του άρθρου 99 του νόμου 3463/2006 έπραξε το ίδιο και για τις υπόλοιπες των αποφάσεων που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα για εκείνες των οποίων τις συνθέσεις αλλά και την ψηφοφορία πιθανόν συμμετείχαν αιρετοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ιδίου νόμου και οι αποφάσεις που ελήφθησαν βαρύνουν τον Δήμο με μεγάλα οικονομικά τιμήματα;

7. Ποιά η στάση και η θέσης της κ. Προέδρου η οποία κατά τα λεγόμενα της προσπαθεί να λειτουργεί εντός των ορίων της νομιμότητας για την εφαρμογή του άρθρου 98 του νόμου 3463/2006 και 4521/2018 κατά την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου;

Άρθρο 98
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
3. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσειςτου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία.


4. Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τουςτρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.

8. Επαιξε ρόλο σε όλα αυτά η λευκή ψήφος της Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου στην συγκεκριμένη ψηφοφορία.;

ΑΡΘΡΟ 96 του νόμου 3463/2006
Παρ.5. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

9. Για ποιον λόγο αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Χειλαδάκης, Φ.Γιαννοπούλου, Δ.Πουλιάσης πριν την έναρξη της διαδικασίας εάν και ήταν παρόντες;

10.Για ποιον λόγο αποχώρησαν κατά την διαδικασία οι κ.κ Δ.Καμπόλης και Μ.Οικονομάκης;

11. Γιατί ενώ γνώριζαν της σοβαρότητα της υποθέσεως δεν καλέστηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου τόσο οι Νομικοί σύμβουλοι του Δήμου όσο και ο Εκκαθαριστής της επιχείρησης;

12. Γιατί εφόσον ο νόμος πρόβλεπε 6μηνη προθεσμία από την από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δηλαδή από την 31/07/2017 με ημερομηνία λήξης την 31/01/2018.

Παρ.3 του άρθρου 15 του ν.4483/2017(ΦΕΚ Α107)
«3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, που έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να μεταφέρεται στον οικείο δήμο, εάν απασχολείτο πραγματικά στην επιχείρηση και ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β΄ 784), κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης λύσης. Για τη μεταφορά απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών του προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη βαθμολογική και μισθολογική του κατάταξη.»
Για ποιον λόγο ενώ οι εργαζόμενοι καλέστηκαν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα τους με καταληκτική ημερομηνία τις 28/08/2017 και εν συνέχεια καλέστηκαν πάλι να αποδεχτούν τις θέσεις τους εγγράφως βάση των τυπικών προσόντων που οι ίδιοι παρουσίασαν στην υπηρεσία. Παρ όλες τις εγκυκλίους που ο Δήμος εζήτησε και έλαβε από την νομική υπηρεσία του υπουργείου σε παρελθόντα χρόνο η σύγκληση του Δημοτικού συμβουλίου ορίσθηκε στις 29/01/2018 ήτοι 2 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία;


13. Γιατί παρ όλη την 6 μηνη προθεσμία. Την διαρκή και συνεχή ανταλλαγή εγγράφων, εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων αλλά και τις τηλεφωνικές και προσωπικές επαφές με στελέχη του υπουργείου.

Για ποιόν λόγο σε χρόνο μάλιστα απαγορευτικό, μιας και σε 2 ημέρες έληγε η προθεσμία, έγινε προσπάθεια από μέλη του Δημοτικού συμβουλίου ( τα οποία και στην συνέχεια αποχώρησαν) αναβολής του Δημοτικού συμβουλίου;

Ο λαός μας έχει πολλές σοφές παροιμίες για όταν κάποιος δεν θέλει να ζυμώσει αλλά δεν θα σταθούμε σε αυτές.

14. Για ποιόν λόγο το ίδιο βράδυ μετά την συνεδρίαση της 29/01/2018 καλέστηκαν σε άλλον χώρο εκτός της αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου και εκτός διαδικασίας οι Δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι πρωτύτερα είχαν λάβει απόφαση επί της διαδικασίας, να υπογράψουν κάποιο έγγραφο περι της ψηφοφορίας ;

15. Τι ακριβώς περιείχε αυτό το έγγραφο; Ποιος ο συντάκτης του και ποια η πορεία του;

16. Εφόσον ήταν γνωστός ο νόμος και οι διατάξεις άρθρου 99 του νόμου 3463 /2006 γιατί δεν έγιναν συστάσεις από την έδρα στον Δημοτικό σύμβουλο που εμπίπτε στις διατάξεις αυτές να αποχωρήσει από την διαδικασία;

17. Θα γίνει έλεγχος και στις άλλες προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ η της οικονομικής επιτροπής για συμμέτοχη στις συνεδριάσεις και την ψηφοφορία ατόμων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου 3463 η/2006;

Αυτά προς ώρα αναμένοντας απαντήσεις στα ερωτήματα μας.

Είναι φυσικό ότι για αρκετά απο τα ερωτήματα έχουμε και απαντήσεις και έγγραφα αλλά, καλό θα ήταν να έχουμε απο εσάς ικανές απαντήσεις η οποίες θα μπορούν να τα αντικρούσουν.

Εάν κι εφόσον χρειαστεί 
θα επανέλθουμε

Πηγή: 123newsweb.wordpress.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου